โครงการ ฯ ได้จัดการประชุมพิจารณารายละเอียดงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานสำรวจออกแบบถนนสาย ตง.4017 แยก ทล.4045-ท่าอากาศยานตรัง พร้อมทางต่างระดับ บริเวณจุดตัด ทล.419 อ.เมือง จ.ตรัง ดำเนินการเมื่อวันอังคารที่ 18กรกฎาคม 2560  เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบท ตรัง โดยมีนายพิสิฐ ศรีวรานันท์วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวงชนบท เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง, (2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง (3) สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตรัง, (4) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์ตรัง, (5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง, (6) เทศบาลตำบลโคกหล่อ, (7) เทศบาลนครตรัง

               สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอแนะรูปแบบ ตำแหน่งสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในเขตทาง เพื่อการรื้อย้ายหรือการก่อสร้างใหม่ พร้อมงานก่อสร้างทาง, ก่อสร้างทางแยก, ก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพาน ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ออกแบบระบบดังกล่าวไว้แล้ว หรือต้องการให้ออกแบบพร้อมกับการออกแบบถนนโครงการ ที่ปรึกษาต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนั้น และจัดทำรายละเอียดระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมแบบแปลนการรื้อย้ายสาธารณูปโภค แสดงลงในแบบถนนโครงการด้วย

<< อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...>>>


  

      เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-12.00 น.  ณ ห้องธนารมย์ 2ชั้น 3โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ตง.4017แยก ทล.4045– ท่าอากาศยานตรัง ทั้งนี้มีนายเจษฎา วินสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ และประชาชนผู้สนใจโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 159 คนโดยแบ่งเป็นประชาชน จำนวน 96 คน และตัวแทนหน่วยงาน จำนวน 63 คน

<< อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...>>


 

                 จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาขยายทางหลวงชนบท สาย ตง.4017 แยก ทล.4045 – ท่าอากาศยานตรัง อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวขยายตัว และมีอัตรานักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามลำดับ ตลอดจนเพื่อรองรับจำนวนสายการบินและผู้โดยสารที่จะเกิดเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยสภาพถนนปัจจุบันช่วงต้นทางจากแยก ทล.4045 – ทล.419 ยังคงเป็นถนนขนาด  2 ช่องจราจร รวมทั้งมีจุดตัดทางแยก ทล.419 บริเวณสายทาง ทำให้การสัญจรไม่ได้รับความสะดวก และปลอดภัย กรมทางหลวงชนบทพิจารณาแล้วเห็นควรออกแบบขยายเพิ่มจำนวนช่องจราจร พร้อมทั้งออกแบบทางต่างระดับบริเวณจุดตัด ทล.419 ระยะทางประมาณ 3.000 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณจราจร ที่เพิ่มมากขึ้น และการสัญจรให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย